افراد حرفه ی بی شماری به دنبال فرصت‌های بهتر شغلی به دلیل قرارگیری یک جایگاه اجتماعی و زندگی کاری با کیفیت می باشند. در همین راستا گروه صنعتی قائم مطابق استراتژی منابع انسانی با اعتقاد به اینکه نیروی انسانی شایسته، سرمایه اصلی هر سازمان است، در پی جذب افراد متخصص، پویا و سخت کوش می باشد. گروه صنعتی قائم درصدد است با فراهم آوردن فرصت های شغلی برابر برای عموم دانش آموختگان، راهکارهای معینی برای جذب و استخدام افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی نموده تا سرمایه انسانی ممتاز و متمایزی را جهت ایجاد و توسعه فراهم آورد.استخدام

گروه صنعتی قائم در پی جذب دو دسته از نیروهای بازار کار می باشد.

در صورت دارا بودن شرایط فوق می توانید برای حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص و مسلط به حوزه کاری با پر کردن فرم ثبت نام به تیم ما بپیوندید.