بازدید جمعی از مکانیک های برگزیده استان خوزستان از کارخانجات تولیدی گروه صنعتی قائم

مورخ 5 تیرماه 1401 جمعی از استادکاران برگزیده استان خوزستان در گروه محصولات ولوویی به جهت آشنایی با کارخانجات تولیدی گروه صنعتی قائم و تجهیزات و ظرفیت های موجود از این مجموعه بازدید داشتند.

بازدید مکانیک های برگزیده استان خوزستان از فرآینده های ریخته گری و ماشینکاری

این افراد ضمن بازدید از فرآیندهای ریخته گری و ماشینکاری محصولات، از آزمایشگاه های مجهز به سیستم های نوین کنترل کیفیت گروه بازدید کرده و با روش های پیشرفته کنترل کیفی این گروه نیز آشنا شدند.

برگزاری جلسه فنی و دیدار با مدیریت ارشد گروه صنعتی قائم

برگزاری جلسه فنی و دیدار با مدیریت ارشد گروه صنعتی قائم جناب آقای حسین زاده از دیگر برنامه های این بازدید بود.

گروه صنعتی قائم مفتخر است که میزبان استادکاران برگزیده استان خوزستان و خانواده های محترم ایشان در شهر مقدس مشهد بوده است.

English