سوراخ شدگی بوش سیلندر

عوامل ایجاد سوراخ شدگی بوش سیلندر در قطعات موتوری

کاویتاسیون یا حفره زایی جزو عیوبی است که در برخی از بوش ها به وجود می آید. این مشکل  عمدتاً علی رغم تصور عمومی به دلیل جنس یا مواد ضعیف به کار رفته در بوش ایجاد نمی شود، شکل گیری این عیب در اثر ارتعاشات ناشی از نیروهای جانبی پیستون به دیواره بوش در ناحیه آبگرد ایجاد می شود.

چنان که فیلم شبیه سازی این فرایند نشان می دهد در مرحله اول حین حرکت رفت و برگشت دیواره بوش به داخل آب واترژاکت بین ستون آب ودیواره خارجی بوش خلا ایجاد می شود، فضای خلا به وجود آمده باعث ایجاد حباب به دلیل افت فشار استاتیک موضعی مایع خنک کننده نسبت به فشار بخار مایع داخل موتور می شود.

در مرحله دوم همانطور که در فیلم با جزئیات بیشتر نشان داده می شود تخریب سطحی در دیواره خارجی بوش اتفاق می افتد. برگشت ستون آب به سمت دیواره باعث ترکیدن حباب ها و ایجاد جریان جت آب به سمت دیواره و کندگی مواد از سطح خارجی بوش می شود.

 ادامه روند فوق با افزایش میزان کارکرد موتور موجب گسترش و عمیق تر شدن حفره ها و نهایتاً سوراخ شدگی بوش می شود.

English