پیستون

مونتاژ پیستون موتور XU7 پژو 405 با ابزار مخصوص

روش مونتاژ نمودن گژنپین، پیستون و شاتون توسط ابزار مخصوص

در این مرحله روش مونتاژ پیستون و گژن پین توسط ابزار مخصوص می باشد.

مرحله اول:

ابتدا با توجه به نوع موتور ابزارهای موردنظر را انتخاب می کنیم. ابزار مخصوص انتخاب شده را بر روی دستگاه قرار داده این ابزار در در قسمت پایین پیستون قرار می گیرد.

مرحله دوم:

با توجه به نقطه پرفشار و کم فشار پیستون، پیستون را بر روی ابزار طوری قرار می دهیم که زائده روی پیستون به سمت بالا قرار گیرد.

در این موتور گژن پین بر روی شاتون ثابت و بر روی پیستون شناور است به همین منظور می بایست محل گژن پین بر روی شاتون را حدودا 250 تا 300 درجه سانتیگراد توسط هیترصنعتی حرارت دهیم.

مرحله سوم:

گژن پین را مابین ابزار مخصوص قرار داده و روغن می زنیم. پس از حرارت دادن شاتون آن را طوری داخل پیستون قرار می دهیم که محل خار یاتاقان بر روی زائده پیستون در یک راستا قرار نگیرد و سپس گژن پین را توسط ابزار طبق تصویر در محل خود قرار می دهیم.

برای بررسی دقیق تر مونتاژ بهتر است زائده روی پیستون و محل خار یاتاقان روی شاتون و همچنین نازل روغن را کنترل نمایید که یک راستا نباشند.

در زمان نصب پیستون در داخل بوش دقت شود که  فلش بر روی کف پیستون به سمت جلوی موتور یعنی سمت تسمه ها قرار گیرد.

مرحله چهارم:

با توجه به وضعیت پیستون رینگ ها را با دقت در شیار خود قرار داده و سپس قبل از قرار دادن در بوش زوایای رینگ ها را تقسیم می کنیم .

ابتدا رینگ روغن را در محل خود قرار می دهیم . رینگ دوم را که رینگ کمپرس روغن می باشد طوری قرار می دهیم که شیار روی رینگ به سمت پایین قرار گیرد. و در نهایت رینگ کمپرس اول را نصب می نماییم. در صورت داشتن نوشته Top  بر روی رینگ نوشته Top به سمت بالا باشد.

پس از نصب رینگ ها به تقسیم دهانه رینگ ها دقت شود که دهانه رینگ ها در قسمت قطر بزرگ پیستون قرار نگیرد و همچنین نسبت به یکدیگر 120 درجه فاصله داشته باشد.

مرحله پنجم:

محل قرارگیری اورینگ بر روی بوش ها را تمیز نمایید. اورینگ را بدون هر گونه موادی بر روی بوش ها طوری نصب نمایید که بدون تاب و پیچیدگی باشد.

رینگ جمع کن پس از رعایت تقسیم دهانه رینگ ها نصب نموده و سپس در داخل بوش قرار می دهیم.لازم به ذکر است به جای رینگ جمع کن جهت سهولت و تسریع در کار از یک عدد بوش که داخل آن مخروطی شکل تراش یافته باشد می توان استفاده کرد.

 

 

 

English