نحوه نصب بوش سیلندر در موتور پژو 405 XU7

یکی از قطعات اصلی موتور خودرو، بوش سیلندر می باشد که در خصوص نصب آن باید موارد زیر را کنترل نمود.

بررسی بوش ها

ابتدا بالای بوش را بررسی می کنید که لبه نداشته باشد و همچنین به طور چشمی داخل بوش ها را از لحاظ نداشتن خط های طولی و اصلی چک نماید در غیر این صورت از بوش نو استفاده نمایید.

کنترل تاب بوش ها توسط ابزار مخصوص می باشد به همین منظور از ابزار مخصوص پایه ساعت، صفحه و ساعت اندیکاتوری استفاده می نماییم.

برای این منظور ابتدا ساعت اندیکاتوری را بر روی پایه ساعت می بندیم، صفحه ساعت را طوری قرار می دهیم که قسمت برآمدگی بر روی بوش قرار گیرد.

مرحله اول:

  بررسی تاب بوش ها می بایست سه نقطه لبه بوش را توسط ابزار کنترل نمایید. ساعت را طوری روی صفحه قرار می دهید که نوک ساعت از شیارهای عبور کرده و بر روی بوش قرار گیرد و سپس سرعت را بر روی 3 تنظیم نموده و سه نقطه دیگر بوش را نسبت به سه نقطه دیگر بررسی می نماییم. اختلاف نباید از 0.02 میلی متر بیشتر باشد. برای این منظور برای جابه جایی توسط پایه ساعت را جابه جا می کنیم. دقت شود این مرحله باید برای تمامی بوش ها انجام گیرد.

مرحله دوم:

محل نشست بوش ها را کاملا تمیز نموده، تا عاری از هر گونه عوامل خارجی باشد. برای کنترل محل نشست بوش ها در داخل سیلندر توسط خمیر سمباده محل را تمیز می نماییم.

مرحله سوم:

در این مرحله بوش را در محل خود قرار می دهیم.محل نشست گوشه داخلی سیلندر، اختلاف لبه ها بوش نسبت به لبه های سیلندر و همچنین اختلاف لبه های بوش های مجاور را از نظر میزان مجاز کنترل نمایید. مجدد قسمت برآمدگی صفحه را بر روی بوش قرار می دهیم، ساعت را طوری بر روی صفحه قرار می دهیم که یک نقطه از لبه سیلندر در اطراف بوش تماس داشته، سپس عقربه ساعت را بر روی صفر تنظیم می نماییم و سه نقطه دیگر اطراف بوش را کنترل می نماییم. ابتدا نباید بیشتر از 0.02 میلی متر باشد. اگر اختلاف از حد مجاز بیشتر باشد می بایست بلوک سیلندر تعویض گردد.

مرحله چهارم:

مرحله بعد بررسی اختلاف بوش های مجاور است، اختلاف لبه های بوش نسبت به یکدیگر نباید بیشتر از 0.5 میلی متر باشد. این بررسی برای تمامی بوش ها انجام می شود.

پس از اتمام اندازه گیری قبل از خارج نمودن بوش ها علامت زده تا پس از مونتاژ نمودن پیستون، رینگ و شاتون در داخل بوش مجددا در محل اندازه گیری شده،نصب گردد.

 

Read More

اخبار خودرو

English