بررسی عیوب بوش سیلندر و نکات کلیدی جهت نحوه کار و رفع خرابی بوش

ایجاد حفره در بوش سیلندر

شرح و بررسی عیب

ایجاد حفره در منطقه آبگرد که با درشت تر شدن به درون بوش سیلندر نفوذ می کند. این عیب برای تمام موتورهای دیزل که با بوش تر کار می کنند اتفاق می افتد.

ارتعاش و لرزش سیلندر توسط فشار احتراق و نیروهای جانبی اعمال شده توسط پیستون باعث تشکیل حبابهای مهاجم در آب شده که منجر به از بین رفتن لایه محافظ ایجادی توسط ضدیخ و سوراخ شدن بوش می شود.

خرابی بوش
خوردگی حبابی

این عیب که به خوردگی حبابی معروف است نتیجه تشکیل و برخورد حبابهایی از مایع خنک کننده با سطح فلز می باشد.

حباب ها که در اثر سرعت بالای جریان مایع خنک کننده و تغییر جهت ناگهانی بوجود می آیند با برخورد به سطح فلز، نیرویی معادل ps 60000 را ایجاد کرد و باعث آسیب دیدن سطح و ایجاد حفره می شوند.

علل وقوع:

 • وجود سایش بین بوش و پیستون
 • خوب نصب نشدن بوش درون سیلندر.
 • نامناسب بودن اندازه پیستون و رینگ آن و استفاده از پیستوهایی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته اند.
 • وجود ایراد فنی در ترموستات که منجر به نرسیدن بوش و پیستون به دمای کاری مناسب می شود.
 • وجود لرزش در اثر زیاد شدن فاصله و لقی مجاز بین بوش و پیستون.
 • اگر موتور به دمای کافی نرسیده باشد فشار مایع خنک کننده خیلی پائین بوده و در نتیجه تشکیل حبابهای بخار آب تسهیل می گردد.
 • کاهش سطح مایع خنک کنندهف که باعث می شود هوا به درون مایع خنک کننده و محفظه آبگرد راه پیدا کند.
 • ورود هوا از هر منبعی به سیستم خنک سازی.
 • وجود نشتی در قسمت های مختلف سیستم خنک کننده ماننده درپوش رادیاتور، لوله و شیلنگهای آب و اتصالات کلمپینگ

ایراد فنی در این قسمت ها منجر به کمبود مایع خنک کننده و کاهش فشار مایع شده و در نتیجه باعث می شود مایع خنک کننده زودتر به نقطه جوش برسد.

 • استفاده از آب بتنهایی جهت خنک سازی سیستم
 • وجود املاح نمکی، آهکی و اسیدی درون آب بعنوان مایع خنک کننده.
 • نامناسب بودن ضدیخ.
 • عدم وجود ضد یخ به میزان کافی که منجر به تشکیل حبابهای بخار می گردد.
 • رانندگی تحت شرایطی که سیستم خنک سازی نشتی داشته و دمای موتور بالا باشد.

چاره جویی:

 • رفع علل وقوع عیب.
 • تمیز نگه داشتن سیستم خنک کننده موتور.
 • عدم استفاده از آب با سختی بالاتر از 170 ppm
 • همیشه قبل از رانندگی، سطح ضدیخ را کنترل نمایید. در هنگامی که موتور سرد است سطح مایع خنک کننده می بایست بین نقطه MAX و MIN باشد.
 • تعویض کامل ضد یخ هر 2 سال یکبار
 • استفاده از نسبت 50 الی 60 درصد ضد یخ به همراه 40 الی 50 درصد آب.
 • پس از رانندگی های چندین ساعته، قبل از خاموش کردن موتور و درآوردن سوئیچ اجازه دهید موتور 1 دقیقه در شرایط ساکن روشن مانده و پس از آن موتور را خاموش کنید. این عمل به کاهش شوک حرارتی در موتور کمک کرده و از کم شدن یکباره مایع خنک کننده از سیستم خنک کننده جلوگیری می کند.

گرد شدن لبه بالای بوش سیلندر

شرح و بررسی عیب

خرابی بوش

گرد شدن و خرابی بوش

تعریف: جدا شدن قسمت پله دار سر بالای بوش سیلندر.

گرد شدن لبه بوش

قسمت لبه دار بوش کاملا از آن جدا می شود. ترک از پائین لبه شروع شده و نسبت به امتداد محور بوش با زاویه تقریبی 30 درجه در مقطع، رشد کرده و بصورت محیطی شروع به حرکت می کند.

علل وقوع

 • وجود جسم خارجی، کثیفی و چرک در محل نشتن بوش بر روی سیلندر.
 • وجود اعوجاج در سطح تماس لبه بوش و سیلندر و موازی نبودن این دو لبه نسبت به هم. (شکل 1)

  عیب یابی و رفع خرابی بوش
  شکل 1
 • استفاده از واشرهای غیراستاندارد به لحاظ جنس، قطر و شکل.
 • عدم کاربرد تورک، زاویه، ترتیب و توالی بستن پیچهای سرسیلندر.
 • عدم رعایت فاصله و زاویه مناسب بین سطح نشیمنگاه بوش بر روی بلوکه سیلندر و لبه آن.(شکل 2و 3)
  خرابی بوش
  شکل2

  رفع خرابی بوش
  شکل3
 • قسمت لبه دار بوش نسبت به سطح سیلندر و سرسیلندر در موقعیت مناسبی نابشد. (شکل4)

  رفع عیوب و خرابی بوش
  شکل4

چاره چویی:

 • رفع علل وقوع عیب
 • از ماشینکاری دقیق محل نشیمنگاه بوش بر روی بلوک سیلندر مطمئن شوید. (شکل 5)

  خرابی بوش
  شکل5
 • از صاف و هموار بودن محل نشیمنگاه بوش توسط کنترل میزان صافی سطح سیلندر در محل قرار گرفتن لبه بوش با استفاده از جوهری کردن سطوح لبه سیلندر و دیدن اثرات جوهر بر روی لبه بوش مطمئن شوید.

شکست بوش در اثر حبس آب

خرابی بوش و شکست آن

شرح و بررسی عیب

گریپاژ کردن و دفرمگی پیستون همراه با شکسته شدن سطح درونی بوش سیلندر.
سطح درونی بوش و در قسمت بالایی آن دچار ترکهای عمیق و شکست می شود و همچنین اثرات گریپاژ پیستون نیز بر روی سطوح داخلی بوش قابل رویت است.

عیب یابی شکست بوش علل وقوع

 • ورود آب به موتور در اثر عبور ماشین از روی آب.
 • وجود نشتی در قسمت سرسیلندر بعلت معیوب بودن آن و در نتیجه نشت آب یا سایر مایعات به داخل.
 • وجود نشتی در سوزن های پاشش سوخت و تجمع سوخت در سیلندر، زمانیکه ماشین خاموش است.

چاره جویی

 • ماشین از روی آبی که تا حدی بالاست که احتمال ورود آب به داخل موتور را داشته باشد نبایستی عبور کند.
 • بازدید موتور و تعویض سوزن های پاشش سوخت معیوب.

اثرات تیره در براق در بالای بوش سیلندر

خرابی بوش و اثرات تیره در بوشعیب یابی اثرات تیره در بوش

شرح و بررسی عیب

این عیب در قسمت داخلی و بالای بوش بوجود می آید بطوریکه خطوط پولیش کاری (هونینگ) در این ناحیه کاملا از بین رفته و هیچگونه اثری از فرسایش و یا گریپاژ بر روی پیستون دیده نمی شود.

علل وقوع

 • استفاده از روغن موتور نامناسب و بی کیفیت.
 • روغن سوزی و انباشته شدن همراه با سائیدگی این روغن سوخته، توسط پیستون در قسمت بالایی کورس پیستون در داخل بوش.
 • وجود عیب در دریچه ورودی روغن.
 • ورود بیش از حد روغن به داخل محفظه ی احتراق

چاره جویی

 • از روغن های پیشنهادی توسط سازندگان خودرو استفاده شود.
 • میزان پولیش کاری (هونینگ) بایستی به میزان توصیه شده و استاندار اعمال گردد.
 • بررسی کیفیت سطحی رینگ پیستون.
 • بررسی دریچه های ورودی و تعویض آنها در صورت فرسودگی و معیوب بودن.

 سایش ناهموار بوش

سایش و خرابی بوش

شرح و بررسی عیب

این عیب بصورت یک پوشش و لعاب آینه مانند در سطوح داخلی بوش سیلندر رخ می دهد. کیفیت آب بندی رینگ پیستون بر روی سطوح پرداخت شده بوش بویژه بوش خشک اثر گذاشته و می تواند بر روی آب بندی بودن بوش در مقابل روغن و گازه ای سوخته شده اثر منفی بگذارد و مصرف روغن در موتور را افزایش دهد.

عیب یابی و رفع خرابی سایش بوش

علل وقوع

 • پیچهای سرسیلندر با تورک و توالی استاندارد بسته نشوند.
 • از بین رفتن صافی سطح بین بلوکه سیلندر و سرسیلندر توسط محکم کردن نامناسب پیچ ها.
 • استفاده از پیچ های نامناسب برای سرسیلندر.
 • سطح تماس بلوک سیلندر با بوش و لبه آن خارج از اندازه استاندارد و یا آسیب دیده باشد.
 • وجود جسم خارجی در محل تماس مایع خنک کننده و بلوک سیلندر در بوش های تر.
 • در مورد بوش های خشک میزان سفتی خیلی مهم است. نباشد بوش سیلندر خیلی سفت و یا خیلی سست باشد.
 • در مواردی که بوش های خشک با فشار یا لرزش مونتاژ گردند.

چاره جویی

 • استفاده از واشر سرسیلندر مناسب.
 • ترتیب و توالی بستن پیچ ها طبق دستورالعمل پیشنهاد سازنده، انجام شود.
 • صحت صافی سطح و تمیزی، در محل تماس بلوک سیلندر با سرسیلندر بررسی گردد.
 • از آنجایی که بوش های خشک دارای ضخامت کمی هستند وجود مقدار کمی کثیفی بر روی سطوح آنها باعث خارج شدن اندازه های آن از حد استاندارد می گردد، لذا باید تمیزی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

شرح و بررسی عیب

ترک های عمدتا عمودی که در قسمت لبه فلنچی (پله ای) و یا لبه پایینی به وجود می آید. این نوع از ترک ها بیشتر در بوش های خشک دیده می شوند و بصورت عمودی و از قسمت لبه بالایی و یا پائینی بوش شروع شده و امتداد می یابند.

علل وقوع

 • بی احتیاطی در هنگام حمل و نقل، جابجایی، تعمیرات و نصب.
 • قفل شدگی هایی که در اثر نامرغوب بودن روغن بوجود می آیند.
 • وجود جسم خارجی در سطوح لبه بوش و سیلندر.
 • نصب ناصحیح بوش به خصوص در قسمت لبه.

چاره جویی

 • حمل و نقل مناسب.
 • قرار ندادن وسایل سنگین بر روی بوش.
 • تمیز نگه داشتن سطوح که باید آب بندی باشند.
 • دقت و احتیاط در هنگام حمل و نقل و انجام تعمیرات بر روی موتور.
 • در صورتی که ماشین تصادف و یا سقوط کرده باشد بایستی بوش ها توسط ابزارآلات، اندازه گیری و مورد بررسی قرار گیرند. لازم به ذکر است وجود ترک های ریز منجر به ترک برداشتن و شکست بوش در حین کارکرد موتور می شود.

Reference

 1. “Piston damage- recognizing and rectifying”

MS Motor Service International GmbH

 1. “ An overview of cavitation corrosion of diesel cylinder liners”.

Richard D.Hercamp.

 1. “cavitation erosion of diesel engine wet cylinder liners”.

Yu.kang zhou, jiu – gen he and F.G.Hamitt

 1. “Failure analysis of a cylinder sleeve from a turbocharged diesel engine ”

. W.hormaza, L.Mateus , A.Maranon

 1. “keep your cool”. Neil Robinson
 2. Maintaining Diesel engines for Relible Operation
 3. Driver,s Hand book FM,FH
 4. “Engine components and filters: damage profiles, probable causes and prevention”. MAHLE technical informatio

جهت مشاهده محصولات گروه صنعتی قائم و انواع بوش های سیلندر باکیفیت؛ مقاوم در برابر هر گونه خوردگی و سایش بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لیست محصولات 

 

English