نصب بوش سیلندر

بازرسی بلوک موتور

در صورت آسیب یا خوردگی، ممکن است نیاز به کار مجدد باشد. همچنین باید بررسی کنید که آیا بلوک موتور تاب خورده است یا خیر و بررسی کنید که سطح نشیمن بوش فلنج تمیز و تراز باشد.

 

بررسی بسیار مهم دیگر: شیارهای O-ring را در بلوک موتور بررسی کنید.

توجه: در صورت ناکافی بودن میزان برآمدگی، نباید با استفاده از تعداد بیشتر رینگ و یا واشرها آن را جبران کرد. در چنین مواقعی باید ازبوش سیلندرسایز بزرگی با فلنجی که تحمل فشار بیشتر را دارد، استفاده کنید. قبل از برداشتن بوش، موقعیت دقیق آن را در بلوک موتور با خودکار مشخص کنید.

بررسی بوش سیلندر

بوش سیلندر به بلوک موتور فشرده شده است. سپس برآمدگی بوش سیلندر در چهار نقطه (هر 90 درجه) با استفاده از گیج اندازه گیری نمایید ومشخصات دقیق آن را بررسی نمایید.

توجه: به هیچ عنوان از درزگیرهای مایع استفاده نکنید. روغن یا گریس را روی حلقه های اورینگ بمالید. بقیه را به طور مساوی روی نواحی تماس آستر سیلندر پخش کنید.

قرار دادن رینگ

بوش را از بلوک سیلندر درآورده و اروینگ های آنرا نصب کنید. مواظب باشید اورینگ ها دچار پیچیدگی نشوند. اورینگ ها را به روغن یا گریس آغشته نمایید.

قرار دادن بوش سیلندر

بوش سیلندر را با یک حرکت صاف داخل بلوک موتور قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که علامت های روی بلوک موتور و بوش سیلندر در یک راستا هستند. به عنوان آخرین بازرسی، قطر داخلی را با استفاده از یک گیج سوراخ در ناحیه اورینگ بررسی کنید.

English