Tag / خرابی رینگ

    Loading posts...
  • نشانه های خرابی بوش سیلندر، رینگ و پیستون در خودرو

    روغن سوزی موتور روغن سوزی موتور یکی از متداول ترین نشانه های خرابی بوش سیلندر، رینگ و پیستون می باشد. در این حالت دود آبی رنگی از خودرو خارج می گردد که چهره زشتی به تردد خیابانی یک ماشین می دهد. همچنین روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه کم می کند. حال در ادامه علل…
English